Back

ⓘ Aarhus historie. Aarhus bys historie har som forelobigt endepunkt, at byen er Danmarks næststorste. Startpunktet gor den samtidig til landets næstældste. De sen ..
                                               

Finn Olesen (professor)

Finn Olesen er professor ved Aalborg University Business School. Hans forskningsområde er makrookonomi, hvor han har forsket i post keynesiansk teori, teorihistorie, okonomisk metodologi, videnskabsteori, EU’s okonomiske integration. Han underviser i makrookonomi, teorihistorie, okonomisk metodologi & europæisk okonomisk integration. Han er en heterodoks post keynesiansk okonom og har fokus på, at undervisningen gor de studerende opmærksom på al den virkelighed, der ikke kan reduceres til en okonomisk model eller et regneark. Han er uddannet Cand.oecon. fra Aarhus Universitet 1984 og fik t ...

                                               

AAR

AAR eller Aar har flere betydninger: Afar ISO 639-sprogidentifikationskode Association of American Railroads, en industrihandelsgruppe, der repræsenterer Nordamerikas jernbaner All American Racers, et tidligere Formel 1- og CART-hold AAR-kobling, jernbanekoblingsspecifikation for Association of American Railroads Aar by, en landsby i Rajasthan, Indien Average accounting return, en investeringsregel for kapitalbudgettering Aar Twiste, en biflod for Twistefloden i Tyskland, i Wesers opland American Academy in Rome, forsknings of kunstinstitution i Rom All-American Road, en designation for no ...

Aarhus historie
                                     

ⓘ Aarhus historie

Aarhus bys historie har som forelobigt endepunkt, at byen er Danmarks næststorste. Startpunktet gor den samtidig til landets næstældste. De seneste arkæologiske undersogelser har nemlig vist, at byens grundlæggelse må henlægges til slutningen af det 8. århundrede, hvor man har fundet glasperler fra, mens de ældste fund af huse består af halvt nedgravede grubehuse. De blev brugt som både bolig og værksted.

Grundige studier i bl.a. udbredelsen af stednavne med snekke og undersogelser af Kanhavekanalen og Draget på Helgenæs synes også at vise, at Aarhus var en blomstrende by allerede i det 8. århundrede. Byens havn lå beskyttet længere oppe ad åen, nemlig ved Åby og ostenden af Brabrand So. Udgravninger i foråret 2005 afslorede en såkaldt bygroft fra omkring 850, der har markeret den handelsplads, som byen opstod fra. Tilsyneladende er groften allerede omkring 870 blevet fyldt op, og området er blevet bebygget. I husene og de tilhorende lag der fundet kamme, smykker og lignende, der bekræfter, at bebyggelsen er fra omkring år 900.

                                     

1. Vikingeby og bispedomme 800-1536

Disse tidlige spor efter bebyggelse findes især på en sandbanke, der oprindelig var opskyllet af Aarhus Å, som udmundede i Aarhusbugten syd for banken. Senere, dvs. i forste halvdel af det 10. århundrede, blev bebyggelsen befæstet med en halvkredsvold, der tilsyneladende kom til at spille en afgorende rolle i Harald Blåtands og Sven Tveskægs kampe om herredommet i Danmark. Fund af hele seks runesten i og omkring Aarhus tyder på, at den omkring år 1000 har haft stor betydning, eftersom kun stormænd rejste runesten. Omkring 1040 blev der slået mont i Aarhus, forst af Hardeknud og senere af Magnus den Gode.

Aarhus var i vikingetiden omgivet af en halvkredsformet forsvarsvold, der i det væsentlige fulgte de gader, hvis navne stammer derfra - Graven, Volden, Borgporten - og som derefter gik tilbage mod havet langs med åen. Det passer med, at byen har ligget mellem åmundingen og vadestedet over åen. Der har langs med ydersiden af volden været sænkninger i terrænet, så den har været omgivet af våde voldgrave. Hvornår volden er anlagt, ved man ikke præcis, men der er nok gået nogle år efter de forste bosættelser, svarende til de tidlige år af 900-tallet. Udgravninger i foråret 2005 tyder på, at volden er blevet opfort relativt hurtigt omkring 934, muligvis i forbindelse med Henrik Fuglefængers angreb på Jylland. I anden halvdel af 900-tallet blev volden forstærket og i 1200-tallet voldsomt udbygget. Efter den sidste udbygning var volden 20 meter bred og seks-otte meter hoj.

Inden for volden gik livet sin fredelige gang, præget af handel og håndværk. Fund af bl.a. kamme og træskærerarbejder tyder på en del håndværk, men udenlandske varer fortæller også om handel: vægtlodder og kværnsten fra Rhinområdet, klæberstensvarer fra Nordskandinavien og keramik fra Ostersoområdet. Langsomt bredte bebyggelsen sig, og de forste kirker blev opfort. Man antager, at der tidligt har ligget en lille trækirke lidt uden for bebyggelsen, omtrent hvor Klosterkirken ligger i dag.

Foranlediget af biskop Peder Vognsen indledte man i 1197 opforelsen af Skt. Clemens Kirke i romansk stil, der stod færdig i ca. 1300 og afloste Vor Frue Kirke som domkirke. Katedralskolen er formentlig anlagt for domkirken, eftersom Peder Vognsen allerede i 1195 overdrog boger til uddannelse af kommende kirkefunktionærer.

Omtrent på samme tid skete der en kraftig udbygning af byen: det ældste rådhus blev opfort foran domkirken, en stor bispegård kom til ved Rosengade nord for kirken og et kapitelhus til kirkens administration på Bispetorv samt flere kannikeboliger blev bygget.

Fra midten af 1200-tallet skabte man Store Torv og lidt senere også Lille Torv, og der blev anlagt en bro over åen ved Immervad og et Helligåndshospital ved Lille Torv. Åhavnen fik også i 1300-tallet oget betydning, og de ældste rester af bolværk på den sydlige side af åen er dateret til slutningen af århundredet.

Aarhus modtog den 2. juli 1441 af Christoffer af Bayern. Det ogede byens vokseværk og i 1477 gav Christian 1. lov til at voldanlæggene, der havde mistet deres militære betydning, måtte bebygges, og nye gader, Volden og Graven, opstod. Latinerkvateret er i dag byens ældstbevarede bydel med et gadenet, som går tilbage til det 15. århundrede

I 1400-tallet bredte bebyggelsen sig også over på sydsiden af åen. Derved opstod kvartererne omkring vore dages Fiskergade og op ad skråningen mod Brobjerg langs den nuværende Frederiksgade. På Brobjerg byggedes et karmeliterkloster med kirke, og på hjornet af Vestergade og Gronnegade byggedes en Sct. Karensgård til at huse pestramte indbyggere fra byen. Også Domkirken blev moderniseret i gotisk stil og fik tilfojet det hoje tårn, hvis spir dog havde en anden udformning end i dag.

                                     

2. Handel og vækst 1536-1840

I perioden fra reformationen og indtil midten af det 17. århundrede blev Aarhus præget af et langvarigt, okonomisk opsving. Byens fordelagtige beliggenhed med et stort opland, det pålidelige vadested over åen Immervad og den beskyttede åhavn tiltrak en blomstrende handelsvirksomhed, og indbyggertallet nåede over de 7.000 borgere. Fremgangstiden stillede krav om et foroget byggeri i Aarhus, og der opstod en helt ny bydel, Mindegadekvarteret. Det stammer fra 1600-årene, men det tætte naboskab med havnen har ændret kvarteret til ukendelighed gennem tiden.

Under svenskekrigene i det 17. århundrede har byen sikkert lidt meget. Wallensteins skanse syd for byen, omtrent hvor Skansepalæet ligger i dag, minder endnu om de kejserlige troppers indfald 1627-1629. I 1644 blev byen bombarderet og brandskattet af svenskerne, der i 1657-59 gentagne gange besatte den. Det odelagde store dele af byen og hvad værre var: også byens havn og dermed dens handel.

Men trods disse og andre ulykker som pest og store ildebrande var Aarhus dog både i det 17. og 18. århundrede en ret betydelig by ved sin handel, som man for ovrigt kun ved ganske lidt om. En vigtig udveksling foregik med oplandet, men særlig med Norge drev byen stor handel. Desuden gik forbindelserne til Lübeck, Amsterdam, England, Frankrig og Spanien, og midt i det 17. århundrede var handelsflåden på ca. 100 skibe, og den årlige kornudforsel til Norge og udlandet blev opgjort til ca. 20.000 tdr., som ved begyndelsen af 18. århundrede var steget til ca. 36.000 tdr.

Men så begyndte nedgangen her som i landets andre byer. Ved 1735 blev der endnu kun drevet lidt handel med Lübeck og Norge, handelsflåden var kun halvt så stor, havnen begyndte at sande til, og i 1768 var der kun 31 skibe tilbage. Det svarer til, at Aarhus i 1769 kun havde ca. 3.500 indbyggere tilbage.

                                     

3. Industrialisering og uddannelsesby 1840-1970

I det 19. århundrede kom fremgangen, efter at byen havde frigjort sig for hovedstadens, og efter de slesvigske krige for Hamburgs, dominans. Mens den i 1800 var Jyllands tredjestorste by, havde den i 1840 overhalet Randers og i 1850 også Aalborg. I 1840erne nåede virkningerne af industrialiseringen ganske langsomt til Aarhus. De forste industribygninger blev bygget i tilknytning til de gamle kobmandsgårde i Vestergade-kvarteret og i Mejlgade. Lidt senere tog indvandringen fra land til by fart, og Sjællandsgadekvarteret blev skabt som byens forste nye indflytterkvarter.

Derefter har den materielle fremgang været stadig voksende blandt andet ved udvidelsen af byens havn og det tiltagende jernbanenet. I 1840’erne bestemte man sig for at opgive byens gamle og utidssvarende å-havn og i stedet bygge en egentlig kysthavn ude i Aarhusbugten. Dette og indforelsen af den ostjyske længdebane til byens centrum satte for alvor gang i udviklingen. En jernbaneforbindelse mellem Aarhus og Randers åbnede i 1862, hvor også den forste banegård blev indviet. Senere kom flere forbindelsesmuligheder til, og den anden banegård blev bygget i 1884. Den nuværende banegård er den tredje og indviedes i 1929.

I 1860 blev det store Ridehus opfort umiddelbart uden for byporten ved Frederiksgade, og byggeriet blev fuldfort med anlæggelsen af Dragonkasernen og byens nye fattiggård. Senere fulgte opforelsen af flere offentlige bygninger på Bispetoften Statsbiblioteket i dag: Erhvervsarkivet, Ting- og arresthuset og Pigeskolen). Anlæggelsen af Ostbanen i 1877 blev begyndelsen til opforelsen af store markante ejendomme som Mejlborg, der dog blev sprængt bort af militæret efter en storbrand havde hærget bydelen i 1899. Den store Studestald på Skovvejen er kvarterets ældste bygning, hvor rådmand og kobmand Lisbjerg havde sin produktion af brændevin.

Vestergade var fra Middelalderen og langt op i det 19. århundrede hovedgaden i Aarhus. Her blev landbrugsprodukterne fort ind i byen fra oplandet, og her lå de storste kobmandsgårde. Derfor blev det også i Vestergade, at de forste industrivirksomher som Schmalfeldt tobaksfabrik og Monsteds margarinefabrik blev bygget.

I begge de slesvigske krige var byen besat af fjenden. Den 31. maj 1849 var der en træfning mellem preussiske husarer og danske dragoner uden for byen, og den sluttede heldigt for danskerne. På Randersvej ved den nordvestlige ende af Kommunehospitalet der rejst en mindesten for dette slag. Boligbebyggelsen Rytterparken, som ligger i nærheden, har sit navn efter rytterslaget i 1849.

Kvarteret Trojborg i den nordlige del af byen er det forste planlagte område i Aarhus. Det opstod efter en overordnet plan fra 1895 med store virksomheder, karrébyggeri med 5.000 arbejderboliger og et villakvarter til funktionærerne. Beboerne på Trojborg var nytilflyttede fra landet, og mange havde svært ved at finde sig til rette med den nye tilværelse i byen. Derfor blev bydelen rig på både værtshuse og missionshuse.

Også i kulturel henseende hævdede byen sit ry som "Jyllands Hovedstad" med sine mange institutioner såsom kunstmuseet Aarhus Museum 1877, Statsbiblioteket 1902 og et nyt teater 1900. Byen fik efterhånden moderne hospitaler og mange hojere læreanstalter. I 1928 blev Aarhus Universitet grundlagt, og fra 1950erne satsede byens skiftende borgmestre kraftigt på at skaffe andre uddannelser til Aarhus. Derfor blev det i Aarhus, man oprettede Journalisthojskolen, og dertil kom en ny arkitektskole, tandlægehojskole og handelshojskole.

De mange uddannelser har senere været medvirkende til, at en række storre, hojteknologiske virksomheder har etableret sig i Aarhus i takt med, at den mere traditionelle industri bl.a. Frichs fabrikker og Århus Flydedok gradvist er blevet afviklet. Som tidligere er Aarhus Havn stadig en nogle til byens okonomiske vækst. I 2006 havde havnen en godsomsætning på over 12 millioner tons, og den er nu blandt de 100 storste containerhavne i verden og én af de storste i Skandinavien.                                     

4. Hojteknologi og servicesamfund 1970-2008

Gennem de seneste 25 år der sket en fuldstændig ændring af Midtbyen, hvor sigtet har været at lede trafikken uden om via allégaderne Sonderallé, Vesterallé og Norreallé. Det har fort til store anlægsarbejder med renovering af gader og pladser, skabelse af et busgadesystem og frilæggelse af Aarhus Å. Bybilledet præges nu af en blanding af kirker fra middelalderen, kobmandsgårde fra renæssancen, ældre industribygninger og mange eksempler på moderne arkitektur. Tilsammen fortæller disse bygninger en god del af byens historie, som i mangt og meget ligner den, som flere andre danske provinsbyer har været igennem.

                                     

5. Tilbage til dobbelt-A

1. januar 2011 ændrede byen stavemåden på navnet fra "Århus" til "Aarhus", efter en byrådsbeslutning, begrundet med de markedforingsmæssige fordele i udlandet, hvor man ikke kender bogstavet Å.

                                     

6. Litteratur

 • Johansen, Erik Korr red.: Fra kysthavn til storhavn – Århus havns historie 1915-1995. 1994 ISBN 87-89386-05-1
 • Johansen, Erik Korr red.: Fra åhavn til kysthavn – Århus havns historie til 1914. 1990 ISBN 87-89386-16-7
 • Rohde, Kamille Bjorn, Lars-Henrik Heckmann, Ingunn Skogstad Riddervold og Marianne Thejl Jespersen: Århus Havn – En Masterplan. 2001 ISBN 87-7785-122-6
 • Gejl, Ib red.: Århus – Byens historie bd. 1-4. 1996 ISBN 87-89386-15-9
                                     

7. Eksterne links

 • Bymuseet: Aarhus historie – kort fortalt
 • Aarhus Kommunes Biblioteker: Billeder fra det gamle Aarhus
 • Lokalhistorie i Aarhus – links til arkiver, museer og foreninger
                                     
 • Tidslinje for Aarhus historie omfatter udelukkende begivenheder med tilknytning til Aarhus by. Den bor læses i sammenhæng med artiklen Aarhus historie 700 - 900
 • tidligere Aarhus Bymuseum var et bymuseum i Aarhus der eksisterede fra 1993 til 2011. Bymuseet var et statsanerkendt museum, der viste historien om byens
 • fra borgere og kommunale myndigheder med henblik på at dokumentere Aarhus historie Det kan dreje sig om dokumenter og fotos m.v. fra magistrater og andre
 • Aarhus Hovedbanegård forkortet Aarhus H er den storste og primære jernbanestation i Aarhus Den er den ene af Danmarks to hovedbanegårde. Banegården
 • Aarhus Universitet fork.: AU, eng.: Aarhus University er Danmarks næststorste universitet målt på studenterbestand og det næstældste tredjeældste
 • kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Aarhus Fremad er en idrætsklub i den nordlige del af Aarhus i området omkring Risvangen. Klubben startede
 • langs Aarhus Å mod Brabrand So. Gammel Aaby var bebygget i tiden for 800 e.Kr. Det er den ældste havn i Aarhus - dalen se mere om Aarhusegnens historie indtil
 • havns historie 1915 - 1995, Århus Byhistoriske Udvalg, Erhvervsarkivet, 1994. ISBN 87 - 89386 - 05 - 1. Wikimedia Commons har flere filer relateret til Aarhus Havn
 • historie - Dansk Hestevæddelob www.adr.dk Brabrand Rostadion Kajakklubber i Aarhus www.cyclingaarhus.dk CK Aarhus Historie Dans i Aarhus Aarhus and
 • Aarhus Airport, IATA: AAR, ICAO: EKAH er en lufthavn beliggende 35 km nordost for Aarhus Aarhus Airport havde 500.490 rejsende i 2019, hvilket gor den