ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86
                                               

Arrondering

Arrondering er at samle jordtilliggender omkring en ejendom, i ældre tid typisk at en herregård sogte at samle sit fæstegods i nærheden af hovedgården eller omkring en ladegård. Arrondering kunne ske ved mageskifte eller kob. Fordelene var dels, ...

                                               

Arvefæste

Arvefæste er et særegent fæsteforhold, der adskiller sig fra det almindelige fæste, livsfæstet, ved, at mens ved dette brugsforholdet kun er stiftet for fæsterens og enkes livstid, overfores ved arvefæste fæsteretten fra fæsteren til hans arvinge ...

                                               

Bol

Denne artikel omhandler en ældre enhed ved jorddeling. Opslagsordet har også en anden betydning, se Bol Tchad. Bol eller boel var en enhed, der blev brugt ved jorddeling og vurdering tilbage i middelalderen og nævnes allerede i 1085. Enheden mene ...

                                               

Bronzealdergården i Skrydstrup

Bronzealdergården i Skrydstrup består af adskillige huse fra den ældre bronzealder bygget på et af egnens hojeste punkter. Det er Danmarks næststorste bronzealdertomt. Det ældste er opfort omkring 2460-2200 f.Kr. og det yngste er 1000 år senere f ...

                                               

Bygsel

Bygsel har på norsk to betydninger: 1) Retten til at udleje en jordejendom for lejerens livstid, hvilket svarer nærmest til den danske rets fæste. 2) Betegnelse for selve kontraktforholdet. Det var i Norge en sædvanlig form for jordleje ved siden ...

                                               

Bystævne

Et bystævne var en samling af landsbyens gårdmænd. Når oldermanden blæste én gang i byhornet og fattede oldermandsstaven med de mange hak, der markerede tvister og aftaler mellem byens "gårdmænd", samledes de til stævne. Blæste han to gange, var ...

                                               

Domænegård

Domænegård er navnet på 36 gårde i Sonderjylland, som det preussiske styre erhvervede i årene 1896 til 1916 som led i fortyskningen i grænseområderne. Tyske domænegårde kendes også fra Tysklands daværende polske og franske grænseområder. Ordet do ...

                                               

Fold (afkast)

For alternative betydninger, se Fold. Se også artikler, som begynder med Fold Fold er en betegnelse for visse afgroders storrelse. Oprindelig var betydningen af et vist antal fold, eksempelvis 15 fold, det samme som 15 gange mængden af det udsåed ...

                                               

Fæstebonde

En fæstebonde, i flertal fæstebonder, var en landmand, der havde et fæstebrev på en fæstegård. Fæsteforholdet trådte i kraft, når indfæstningen var betalt. Hvis fæsteren overholdt betingelserne i fæstebrevet, kunne jordejeren ikke opsige fæstefor ...

                                               

Gentleman

Gentleman er en betegnelse for en mand med dannelse og taktfuld fremtræden. Han færdes i pæne selskaber og er som regel velklædt. De fleste gentlemen er velhavende. En gentleman har fornemmelse for, hvad der bor siges uden at fornærme, såre eller ...

                                               

Helleskov (Skårup Sogn)

For alternative betydninger, se Helleskov. Se også artikler, som begynder med Helleskov Helleskov var en firelænget gård uden for Skårup by. Her boede til midten af 1900-tallet sognefoged Peder Nielsen og hustru Gertrud Dagmar Helleskov. Deres ef ...

                                               

Hoveri

Hoveri var en ydelse i form af arbejdsdage, som en fæster skulle udfore på eller for det gods, hans gård tilhorte som led i årlig modydelse. Foruden hoveri skulle ydes landgilde. Forholdet mellem disse to ydelser varierede fra herregård til herre ...

                                               

Husbestyrerinde

En husbestyrerinde eller husholderske er en kvinde, som er ansat til at stå for husholdningen i en husstand. Erhvervet var frem til 1980erne en almindelig levevej for enlige kvinder. Arbejdet kunne være meget forskelligt, hvad enten det var på en ...

                                               

Indfæstning

Indfæstning eller stedsmål betegner en afgift, som en fæster måtte betale for at overtage en fæsteejendom. Betalingen kunne finde sted i penge og/eller i naturalier, fx oksne. Storrelsen af denne afgift kunne afhænge af mange forhold, således eje ...

                                               

Indsidder

En indsidder er en betegnelse for "en gift eller ugift Person af Almuen, der bor til Leje hos en Gaardmand ell. Husmand, og som, uden at have fast Tjeneste hos denne, har sin egen Husstand." Indsidderne udgjorde ikke nogen homogen gruppe men kara ...

                                               

Jordlovene af 4.10.1919

Jordlovene af 4.10.1919 var tre love, der havde til formål at skaffe jord til udstykning af nye statshusmandsbrug samt sikre tillægsjord til eksisterende jordbrug.

                                               

Kapiteltakst

Kapitelstakst er en årligt revideret prissætning for landbrugsvarer – særligt korn. Den er en slags middelpris, der har tjent til at fastsætte værdien af de naturalieydelser, som skulle erlægges til kirken. Oprindeligt ansatte domkapitlerne kapit ...

                                               

Landboer

Landbo, en. flt. -boer ell. -boere. Oldn.: landbúi 1) hist. bonde, der havde lejet en anden mands jord til dyrkning mod en bestemt afgift; fæster. Ældre dansk: landbo i betydningen en fastboende, beslægtet med bonde. 2) person, der er bosiddende ...

                                               

Landgilde

Landgilde var den ydelse, som en fæstebonde årligt skulle give jordejeren som betaling for brugen af fæstegårdens bygninger og jord. De enkelte bestanddele af denne landgilde blev kaldt persiller. Landgilden kunne bestå af både afgroder og husdyr ...

                                               

Lurmærke

Lurmærket er et varemærke for dansk producerede landbrugsvarer. Den 23. oktober 1901 blev lurmærket registreret som varemærke med de fire sammenslyngede lurer og den påtrykte tekst, "Danish Butter". Mærkningen blev indfort på privat initiativ, da ...

                                               

Lægd

Et lægd var tidligere en betegnelse for den mindste inddeling af Danmark i forbindelse med udskrivning til militærtjeneste. Betegnelsen lægd afledt af sammenlægning har siden 1600-tallet været anvendt for det antal gårde, der i fællesskab skulle ...

                                               

Mergling

Formålet med mergling er at foroge jordens frugtbarhed, og det er en erfaring, at dette mål kan nås i meget hoj grad; der findes talrige eksempler på, at jorder efter mergling har kunnet give 2-3 gange så store afgroder som tidligere. Merglingens ...

                                               

Rytterdistrikt

Rytterdistrikterne opstod, efter at rytteriet i 1670 blev gjort nationalt. Udskrivningen til dem blev foretaget på det efter reformationen omfattende krongods, der blev opdelt i distrikter. Ordningen med rytterdistrikter falder i to perioder: 167 ...

                                               

Stavnsbåndet

Stavnsbåndet blev i 1733 indfort i Danmark under Christian 6. enevældige regering efter onske fra godsejere og militær. Det bandt mænd mellem 4 og 40 år til at blive boende på det gods eller herregård, hvor de var fodt. Bopælspligten havde eksist ...

                                               

Udskiftningen

Udskiftningen betegner nyfordelingen af landbrugsjorden under Landboreformerne fra 1700 til 1850. Landbrugsejendomme flyttede mange steder fra landsbyerne ud på de nye marker. Udskiftningen hang noje sammen med ændringen fra fællesdrift til bonde ...

                                               

Vornedskab

Vornedskab er betegnelsen for den pligt, som var pålagt bonder på Sjælland, Lolland og Falster samt Mon og Bogo, modsvarende Sjællandske Lovs gyldighedsområde, om at forblive på deres fodegods og til at overtage eventuelt odegods til fæste. Ordni ...

                                               

Odegård

En odegård er en gård, der er forladt, eller i alt fald ikke længere i landbrugsmæssig drift. Opgivelsen af gården har gennem tiden haft forskellige årsager, med den sorte dod og diverse krige blandt de mest markante, men også almindelig okonomis ...

                                               

Collection Budé

Collection Budé eller Collection des Universités de France er en serie af boger der spænder over de græske og latinske klassikere op til midten af det 6. århundrede. Serien udgives af Les Belles Lettres og får udgifterne dækket af Association Gui ...

                                               

Klassisk filologi

Ved klassisk filologi forstås den videnskabelige beskæftigelse med klassiske, dvs. græske og latinske, kulturers mindesmærker, særlig de litterære. Den falder i talrige underdiscipliner, såsom grammatik, metrik, eksegese, tekstkritik, litteraturh ...

                                               

Loeb Classical Library

Loeb Classical Library er en serie af boger, der i dag udgives af Harvard University Press. Seriens formål er at præsentere vigtige værker fra den græske og latinske litteratur på en måde, så den er tilgængelig for det bredest mulige publikum ved ...

                                               

Oxford Classical Texts

Oxford Classical Texts eller Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis er en bogserie der udgives af Oxford University Press. Serien indeholder mange af de bedst kendte tekster på oldgræsk og latin, bl.a. Homers Odyssé og Iliade, Vergils Ænei ...

                                               

Scholia

Scholia er grammatiske, kritiske eller forklarende kommentarer, enten originale eller taget fra allerede eksisterende kommentarer, som er indsatte i marginen på et manuskript af en antik forfatter eller som glosser. En scholiast er en der skriver ...

                                               

Seneca og Paulus

Seneca og Paulus er et nytestamentligt apokryfisk skrift bestående af 14 breve, hvoraf 8 foregiver at være skrevet af filosoffen Seneca og 6 af apostlen Paulus. Skriftet giver sig ud for at være en hemmelig korrespondance mellem de to. Brevet men ...

                                               

Fyrstespejl

Fyrstespejl er en litterær genre, der med rodder i Antikken udfolder sig i Middelalder, Hojmiddelalder og Renaissance. Teksterne er typisk skrevet som led i opdragelsen af kommende fyrster og indeholder elementer af teori om staten og tidens opfa ...

                                               

Den guddommelige Komedie

La Divina Commedia er det beromteste værk af den florentinske digter Dante Alighieri fra tiden mellem middelalder og renæssance. Han fortæller om en rejse mod det hinsidige med sig selv som mere eller mindre fiktiv hovedperson.

                                               

Mem og Zin

Mem og Zin er en klassisk kurdisk kærlighedshistorie nedskrevet i 1692. Det anses for at være den kurdisk forfatter og poet Ehmedê Xanî vigtigste værk. Værket er baseret på en sand historie og kan sammelignes med Romeo og Julie.

                                               

Om menneskets værdighed

Om menneskets værdighed er en beromt offentlig tale, holdt i 1486 af Pico della Mirandola, en italiensk lærd og filosof i renæssancen. Værket er senere blevet opfattet som "Renæssancen manifest". Pico tilhorte en familie, der længe havde boede på ...

                                               

Francisco Blanco García

Francisco Blanco García var en spansk litteraturhistoriker. I sit 17. år blev han augustinermunk og siden lærer ved en hojere undervisningsanstalt El Real Colegio i Escorial. Blanco García har indlagt sig fortjeneste ved et storre litteraturhisto ...

                                               

Harold Bloom

Harold Bloom var en internationalt anerkendt litteraturkritiker og litteraturteoretiker. Han var Sterling Professor of the Humanities på Yale University og Berg Professor of English på New York University. Han har skrevet mere end tyve boger, der ...

                                               

Adolfo Bonilla

Adolfo Bonilla y San Martín var en spansk forfatter. Bonilla blev professor i filosofi ved Madrids Universitet 1905. Han var discipel af Marcelino Menéndez Pelayo og brugte pseudonymet El bachiller Mantuano under mange artikler i "La revista cont ...

                                               

Bartolomé José Gallardo

Bartolomé José Gallardo var en spansk litteraturhistoriker. Gallardo gjorde sig bekendt på to måder: ved sin store boglærdom og de rige samlinger, han tilvejebragte til dels gik de desværre til grunde i borgerkrigen 1823, og ved sin umådelige gna ...

                                               

Steven Greenblatt

Stephen Jay Greenblatt i Boston, USA, er en amerikansk litteraturkritiker, teoretiker og forsker især i Shakespeare. Greenblatt betragtes af mange som en af grundlæggerne af new historicism, der er en måde at studere litteratur på. Greenblatt for ...

                                               

Otto Ville Kuusinen

Otto Wille Kuusinen var en finsk og senere sovjetisk politiker, litteraturhistoriker og digter, som efter kommunisternes nederlag i den finske borgerkrig flygtede til Sovjetunionen, hvor han arbejdede indtil sin dod. Efter at have væltet den mere ...

                                               

Marcelino Menéndez Pelayo

Marcelino Menéndez Pelayo var en spansk litteraturhistoriker og kritiker. Denne videnskabsmand, der af sine landsmænd stadig anses for et vidunder af begavelse og lærdom, og som også i udlandet kom til at nyde fortjent anseelse, begyndte særdeles ...

                                               

Emil Nervander

Emil Fredrik Nervander var en finsk kunst- og litteraturhistoriker, son af Johan Jakob Nervander. Nervander gav sig særlig af med den ældre finske kirkekunst," Den kyrkliga konsten i Finland under medeltiden "I - II 1887 - 88 er hans betydeligste ...

                                               

Charles Potvin

Charles Potvin var en fransk-belgisk digter og forfatter. Potvin studerede i Louvain, holdt fra 1863 offentlige forelæsninger over litteraturhistorie i Bryssel og blev 1883 ansat som konservator ved Wiertz-Museum sammesteds. Han var som digter på ...

                                               

Stuart P. Sherman

Stuart Pratt Sherman var en nordamerikansk litteraturhistoriker. Sherman studerede ved Williams College og siden ved Harvard. Han tog doktorgraden i 1906 og var professor ved Universitetet i Illinois 1911 - 1924. Sherman var medarbejder ved og re ...

                                               

Harlem Renaissance

Harlem Renaissance refererer til opblomstringen af det afroamerikanske kulturelle og intellektuelle liv i 1920ernes og 1930ernes USA. På det tidspunkt var bevægelsen kendt som "New Negro Movement", navngivet efter antologien The New Negro, redige ...

                                               

Sturm und Drang

Sturm und Drang var en tysk romantisk litterær ungdomsbevægelse i slutningen af 1700-tallet. Den er opkaldt efter et skuespil af Friedrich Maximilian von Klinger. Perioden varer fra 1767 til 1785. Den mest kendte repræsentant for bevægelsen er de ...

                                               

Abrogans

Abrogans eller Codex Abrogans er en liste med ord fra Det gamle Testamente oversat fra middelalderlatin til oldhojtysk. Manuskriptet er i biblioteket på Sankt Gallens Kloster og bliver betragtet som den ældst bevarede bog på tysk. Manuskriptet st ...