ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 80
                                               

Monofysitisme

Monofysitisme er den kristologiske position, at Jesus Kristus kun havde én natur i modsætning til den position fastslået i Koncilet i Chalkedon, hvori Kristus har to samtidige naturer: en guddommelig og en menneskelig. Monofysitisme og dets antit ...

                                               

Polykrates fra Efesos

Polykrates fra Efesos var en tidlig kristen biskop, der boede i Efesos. Polykrates "tilhorte en familie, hvor han var den ottende kristne biskop, og han præsiderede over Efesos-kirken, hvor Johannes-traditionerne stadig var friske i mænds minde p ...

                                               

Sabellianisme

Sabellianisme eller modalistisk monarkianisme er et kætteri i den gamle kirke, hvis ophavsmand Sabellius udgives for at være, men som i sin forste form vistnok er ældre. Sabellius fl. ca. 215 var sandsynligvis fodt i Libyen. Han kom til Rom i beg ...

                                               

Striden om Victoriaalteret

Striden om Victoriaalteret i 4. århundrede e.Kr. var et sidste hojdepunkt i konfrontationen mellem tilhængere af den romerske statskult og repræsentanter for kristendommen, som snart skulle blive Romerrigets statsreligion. På overfladen drejede d ...

                                               

Urkristendommen

Urkristendommen er den tidligste periode i kristendommens historie; den begynder med Jesu forkyndelse i 20erne e.Kr. og slutter, da de kristne menigheder endegyldigt bryder med den jodiske modertradition omkring 100 e.Kr. I den kristne tradition ...

                                               

De apostolske Fædre

De apostolske Fædre er betegnelsen for en samling kristne skrifter fra tiden omkring år 90 til 150 e.Kr., den såkaldte efterapostolske tid. Forfatterne til disse tekster anses for at have stået grundlæggerne af de forste kristne menigheder nær. S ...

                                               

William Penn

William Penn var en engelsk kvæker. Penn studerede i Oxford i årene 1660 til 1662, men blev 1662 bortvist fra universitetet, der blev domineret af anglikanere. 1666 vendte han tilbage til familiens gods i Irland, hvor han tilsluttede sig den radi ...

                                               

Wulfila

Wulfila havde kappadokiske centralanatoliske forfædre, der var taget til fange af goterne i det 3. århundrede. Han blev senest i 341 viet til "biskop af de kristne i det gotiske land" af Eusebios af Nikomedia. Indtil 348 missionerede Wulfila blan ...

                                               

Antitrinitarisme

Antitrinitarisme er en fællesbetegnelse for en række kristne retninger, der af den ene eller anden grund afviser dogmet om Treenigheden. Denne afvisning gor at antitrinitarerne ofte ikke regnes for kristne.

                                               

Donatisme

Donatisme efter Donatus, biskop 315, hvis tilhængere hævdede at gyldig sakramentsforvaltning er afhængig af sakramentsforvalterens moralske tilstand. Efter de voldsomme kristendomsforfolgelser i de forste århundreder stod kirken i en overvejelse ...

                                               

Filioque

Filioque er en bestemt tilfojelse til den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse fra 381, der ikke var indeholdt i den oprindelige version. Tilfojelsen drejer sig om forholdet imellem de tre guddommelige personer i Treenigheden. Ifolge filio ...

                                               

Apokryfe skrifter

Apokryfe skrifter er skrifter, der af religiose autoriteter ikke regnes for at være guddommeligt inspirerede eller som på anden måde er draget i tvivl og ikke regnes som kanoniske, d.v.s. ikke autoritative. Der er i den kristne tradition tre over ...

                                               

Barmenerklæringen

Barmenerklæringen er et teologisk bekendelsesskrift fra 30ernes Tyskland formuleret af Bekendelseskirken. Bekendelseskirken var en retning inden for den protestantiske kirke, der var i opposition til Tyske Kristne som var en nazi-inspireret kirke ...

                                               

Benedikts Regel

Benedikts Regel er en Munkeregel, der både er rettesnor for det monastiske fællesskab og et katalog over idealer og en liturgi). Den stadige konflikt mellem idealer og praktiske foranstaltninger gjorde Benedikts Regel mulig i praksis på nedfældel ...

                                               

Clementinerne

Clementinerne, også kaldet Pseudoklementinerne, er navnet på tre skrifter, som uden grund længe har gået under Clemens Romanus’ navn. De er folgende: 1) Homilierne, som omfatter to breve og 20 taler, er et af de forste forsog på at overfore den h ...

                                               

Confessio Hafniensis

Confessio Hafniensis er navnet på det forste danske lutherske bekendelsesskrift, som blev fremlagt på den af Frederik 1. indkaldte herredag i Kobenhavn i 1530. Det blev formuleret af den danske reformator Hans Tausen og andre lutherske prædikante ...

                                               

Confessiones

Augustins bekendelser eller på latin, Confessiones, er navnet på et selvbiografisk, teologisk værk af kirkefaderen Augustin af Hippo. Værket består af tretten boger skrevet mellem 397 og 398 e.Kr. Selv om de 9 forste boger primært består af selvb ...

                                               

Den apostolske trosbekendelse

Den apostolske trosbekendelse er en oldkristen formular, der kort udtrykker nogle af de mest centrale læresætninger i den kristne kirke.

                                               

Den athanasianske trosbekendelse

Den athanasianske trosbekendelse eller Quicunque vult er en tidlig kristen trosbekendelse, der traditionelt tillagdes kirkefaderen Athanasius, ærkebiskop af Alexandria i det 4. århundrede, omend der efterhånden er konsensus om, Athanasius ikke ka ...

                                               

Den augsburgske bekendelse

Den augsburgske bekendelse eller Confessio Augustana er et centralt luthersk bekendelsesskrift. Bekendelsen blev fremlagt under rigsdagen i Augsburg i 1530. Kejseren af det tysk-romerske rige, Karl 5., havde bedt de tyske fyrster og byer, som hav ...

                                               

Den kalkedonensiske Trosbekendelse

Den kalkedonensiske Trosbekendelse har sit navn efter Koncilet i Chalkedon i 451, hvor bekendelsen blev vedtaget. Ordlyden er: I det vi tilslutter os de hellige fædre i bekendelsen af en og samme Son, vor Herre Jesus Kristus, lærer vi alle grundi ...

                                               

Den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse

Den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse eller den nikænske trosbekendelse har sit navn efter kirkemoderne i Nikæa i 325, hvor en forste udgave af bekendelsen blev vedtaget, og i Konstantinopel i 381, hvor den tidligere bekendelse blev udb ...

                                               

Didaké

Didaké – andre navneformer: Didache, De tolv apostles Lære, dets fuldstændige titel er Herrens lære formidlet af de tolv apostle til hedningefolkene – er et oldkirkeligt skrift, der stammer fra perioden år 100 til 150. Ordet Didaké er græsk og be ...

                                               

Kirkens Gienmæle

Kirkens Gienmæle er en pamflet, et "Feidebrev" som N.F.S. Grundtvig udsendte på "Irenæi Dag", dvs. 26. august 1825, som svar på et langt og lærd skrift af professor H.N. Clausen Catholicismens og Protestantismens Kirkeforfatning, Lære og Ritus. P ...

                                               

Konkordiebogen

Konkordiebogen er den mest udbredte samling af lutherske bekendelsesskrifter. Det er den de fleste lutherske kirke tilslutter sig. Den blev udgivet på tryk i 1580 på grundlag af Konkordieformlen fra 1577 samt oldkirkelige og lutherske symboler. S ...

                                               

Konkordieformlen

Konkordieformlen fra 1577 er den sidste lutherske bekendelse og blev til på foranledning af kurfyrst August af Sachsen. Skriftet afslutter de lutherske lærestridigheder efter Martin Luthers dod i 1546 og indleder ortodoksiens periode: den luthers ...

                                               

Pseudoisidoriske dekretaler

Pseudoisidoriske dekretaler kaldes en samling kirkeretlige bestemmelser, som angives at være udgivet af en vis Isidor Mercator og som fik stor kirkehistorisk betydning. Foruden de 50 såkaldte apostolske bestemmelser og adskillige afgorelser af gr ...

                                               

Rerum novarum

Rerum Novarum er en encyklika udstedt af pave Leo XIII den 15. maj 1891. Det var et åbent brev til alle kirkens biskopper om "arbejderklassens forhold". Encyklikaens emneangivelse var: Kapitalens og arbejdets rettigheder og forpligtelser. Kardina ...

                                               

De sachsiske visitationsartikler fra 1592

De sachsiske visitationsartikler fra 1592 er et tillæg til Konkordiebogen fra 1577/1580. Heri beskrives den lutherske lære om nadveren, Kristi person, dåben og Guds nådevalg og forudbestemmelsen, mens den calvinske lære om samme emner afvises. De ...

                                               

Arne Herlov Petersen-sagen

Arne Herlov Petersen-sagen var en hojtprofileret retssag om spionageanklager mod bl.a. forfatteren Arne Herlov Petersen under den kolde krig. Sigtelsen var en udlober af en udvisningssag fra oktober 1981, hvor KGB-officer og ambassadesekretær ved ...

                                               

Bornholm i den kolde krig

Bornholm var nok det sted i Danmark, som fik den kolde krig tættest ind på livet. Oen blev besat af Sovjetunionen i maj 1945, og de sovjetiske betingelser for at opgive besættelsen og forlade Bornholm i april 1946 hvilede som en skygge over oen h ...

                                               

Civilforsvarsstyrelsen

Civilforsvarsstyrelsen var en dansk styrelse. Oprindelsen til styrelsen var Statens civile Luftværn, som blev etableret 1. januar 1939 ved folketingsbeslutning 1938 og ledet af cand. jur. Arthur Dahl 1898-1971. I 1941 blev Civilbeskyttelsestjenes ...

                                               

Danske protester og reaktioner i forhold til Vietnamkrigen

Vietnamkrigen, danske protester mod til krigen. Ingen krig for Vietnamkrigen har fået mediernes opmærksomhed i samme grad takket være bl.a. fjernsynets udbredelse i den vestlige verden.Vietnamkrigen var den forste krig nogensinde dækket af tv. Og ...

                                               

Dragsdahl-sagen

Dragsdahl-sagen startede som et civilt injuriesogsmål anlagt af journalisten Jorgen Dragsdahl mod professor emeritus Bent Jensen og Morgenavisen Jyllands-Posten i 2007. Baggrunden var, at Jensen i januar 2007 i Jyllands-Posten havde skrevet en ar ...

                                               

Flyvestation Sigerslev

Flyvestation Sigerslev beliggende Mandehoved 9 er en tidligere flyvestation og kaserne på Stevns Klint nær Store Heddinge. Flyvestationen og kasernen blev anlagt under den kolde krig for at servicere NIKE-batteriet i samme område, som også huser ...

                                               

Fodnotepolitikken

Fodnotepolitikken er et begreb, der bruges om dele af den danske sikkerhedspolitik i perioden fra 1982 til 1988. Den forste Schlüter-regering blev af Folketingets flertal pålagt at tage afstand fra væsentlige NATO-beslutninger, herunder især den ...

                                               

Gronlandstraktaten (1951)

For alternative betydninger, se Gronlandstraktaten. Se også artikler, som begynder med Gronlandstraktaten Forsvarsaftalen af 1951 eller Gronlandstraktaten var en traktat indgået mellem Danmark og USA den 27. april 1951. Traktaten afloste Gronland ...

                                               

PET-kommissionen

PET-kommissionen var en undersogelseskommission, der blev nedsat af et flertal i Folketinget i 1999 til undersogelse af Politiets Efterretningstjeneste. Kommissionen bestod af en formand, landsdommer Leif Aamand, to juraprofessorer Ditlev Tamm og ...

                                               

Danmark under den kolde krig (rapport)

Ikke at forveksle med Danmark under den kolde krig udenrigspolitik. Danmark under den kolde krig. Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991 er titlen på en udredning i fire bind fra Dansk Institut for Internationale Studier. Udredningen præsent ...

                                               

Regan Vest

REGAN VEST er en atomsikret bunker placeret 60 meter under jorden i Rold Skov. Det skulle være et civilt arbejds- og opholdssted for Danmarks regering, kongehus m.m. i en militær nodssituation. Herfra ville den civile krisestyring af Danmark fore ...

                                               

Regan Ost

Regeringsanlæg Ost er en samlebetegnelse for to bunkeranlæg i Nordsjælland: BOC1 ved Gurre og BOC2 ved Hellebæk, begge beliggende i Helsingor Kommune. Regan Ost er bygget med henblik på at kunne fungere som opholds- og arbejdsplads for dele af re ...

                                               

Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg

Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, kaldet, blev nedsat af Anker Jorgensens fjerde regering i 1980 med det angivelige formål at styrke den danske forskning i sikkerhedspolitiske sporgsmål og styrke den offentlige debat om nedrustning ...

                                               

Stevnsfortet

Stevnsfortet mellem Rodvig og Hojerup er hugget ind i Stevns Klint. Dets opgave var at kontrollere den sydlige indsejling til Oresund. Sammen med Langelandsfortet skulle det hindre Warszawapagtens store flådekapacitet i Ostersoen i at få adgang t ...

                                               

Danmark under den kolde krig (udenrigspolitik)

Ikke at forveksle med Danmark under den kolde krig rapport. Danmarks udenrigspolitik under den kolde krig markerede et brud på den neutralitetspolitik, som havde været fort siden nederlaget i 2. slesvigske krig i 1864. Danmark deltog i den stifte ...

                                               

Ostre Landsdelskommando

Ostre Landsdelskommando var en kommando i Hæren, som udgjorde den overste militære ledelse på Sjælland. Dens soster var Vestre Landsdelskommando for Fyn og Jylland. Den blev nedlagt 31. december 1990 og erstattet af Hærens Operative Kommando.

                                               

Airline

Airline er en britisk tv-serie produceret af Yorkshire Television for ITV Network i 1982. Roy Marsden spiller piloten Jack Ruskin, der efter sin hjemsendelse i slutningen af 2. Verdenskrig, etablerer sin egen luftfarts-virksomhed. Airline -serien ...

                                               

Spionen (tv-serie)

Denne artikel omhandler tv-serien. For filmen fra 1909, se Spionen film. Spionen, Deutschland 86) er en tysk TV-serie fra 2015. Forste sæson består af 8 afsnit. Hovedpersonen er Martin Rauch, der som 24-årig borger i DDR er udstationeret ved en g ...

                                               

The Sandbaggers

The Sandbaggers er en britisk tv-serie og et spiondrama, der handler om mennesker i forreste række af Den kolde krig samt om de konsekvenser arbejdet med spionage kan have som ansat i den britiske eller amerikanske sikkerhedstjeneste. Tv-serien b ...

                                               

Zasjtjitniki

Zasjtjitniki er en russisk superheltefilm fra 2017. Filmen er tydeligt inspireret af amerikanske forbilleder såsom Justice League og Avengers. Optagelserne begyndte d. 27. april 2015, og filmen kunne d. 23. februar 2017 fejre premiere. Udgivelsen ...

                                               

Biafra

Republikken Biafra var en selvstændig republik i perioden fra 30. maj 1967 til 15. januar 1970. For og efter denne periode har området været en del af Nigeria. Landet tog sit navn efter Biafrabugten, der udgjorde landets sydlige kyststrækning.