ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43
                                               

Hvalfangstens historie

Ved Atlanterhavets kyster synes hvalfangst at have fundet sted allerede for det 10. århundrede. Fra det 11. århundrede haves sikre beretninger om hvalfangst ved kysterne af Flandern og Normandiet, og i det 11. og 12. århundrede omtales de spanske ...

                                               

Kommercelæst

Kommercelæst eller læst var et mål for skibes rummelighed og bæreevne. Omtales som antal læster idet de kan sammenregnes f.eks. årlige læster for en havn. Definitionen af læsten og kommercelæsten vekslede fra land til land. Målet har været i brug ...

                                               

Musée maritime fluvial et portuaire de Rouen

Hovedtemaer i museet er: Skibsbygningen Kanalnavigationen De store sejlskibe i Rouen Hvalfangsten Historie om undervandsbåde Havnens historie med mange fotografier, og et udstillingsrum om odelæggelser på grund af 2. verdenskrig Handelsflåden Bla ...

                                               

Prisepenge

Prise-penge er et belob som udbetales til besætningen på et skib som belonning for et under soslag eller kapring opbragt eller beslaglagt skib eller vareparti. Dette efter salg af samme.

                                               

Skibsfartens historie i Danmark

Skibsfartens historie i Danmark er lang og mangfoldig. I hovedsagen kan skelnes mellem: - skibsfart mellem landets provinser, - skibsfart på udlandet i Europa, - skibsfart på oversoiske områder og kolonier, samt - transitskibsfart gennem danske f ...

                                               

Skipperbyer i Danmark

Ved skipperbyer forstås de bymæssige bebyggelser, der lå på de mindre oer og som var hjemsteder for et stort antal sofarende, selvom de selv ikke havde et egentligt opland eller bagland. Skipperbyer adskilte sig derved fra andre steder med skibsf ...

                                               

Skudehandel

Skudehandel betegner en handel der foregik fra vestkysten af Jylland især fra Ringkobing, Thy, Han Herred og Vendsyssel til Vestnorges ladesteder. Afstanden til Norge er kortest fra Klitmoller og angives til 110 km. Skudehandel foregik i et farto ...

                                               

Sætteskipper

En sætteskipper er en skipper eller kaptajn, der kan fore et skib ejet af en anden person på op til 3.000 bruttotons, idet storre skibe skal fores af en skibsforer. For at opnå forerrettigheder gælder dog for begge grupper, at de foruden bestået ...

                                               

Soroveri i Caribien

De caribiske sorovere har i den vestlige kultur fået status som de mest ærketypiske pirater og er ofte skildret på spektakulær vis i boger, sange, folklore og film. Piratvirksomheden i Caribien fandt i hovedsagen sted fra 1560-erne til 1720-erne, ...

                                               

Udhavn

En udhavn er mindre havn direkte ved havet eller fjernt fra en kobstad, toldsted og lignende; også havn for en inde i landet liggende by eller udforsels-, udskibningshavn for et område. Benævnelsen udhavn har ikke i Danmark haft officielt præg på ...

                                               

Ummelandsfarere

Ummelandsfarere var hansaens betegnelsen for kobmænd, der sejlede nord om Skagen på vej til eller fra de indre danske farvande. Det var forst og fremmest nederlandske og engelske kobmænd, som siden midt i 1200-tallet sejlede ummeland for at delta ...

                                               

Waterschout

Waterschout, af hollandsk, "vand-tilsynsmand") var en titel for en dansk embedsmand, der skulle holde mandtal over alle dem, som fra Kobenhavn ville "fare på koffardi". Alle "som til sofarten lyst har” skulle melde sig hos ham og lade deres navne ...

                                               

Peter Larsen (medieforsker)

Peter Larsen er en dansk medieforsker. Siden 1988 har han været professor i medievidenskab ved Universitetet i Bergen, Norge. Larsens forskning er humanvidenskabeligt og socialhistorisk orienteret. Han har specielt arbejdet med tekstanalytiske og ...

                                               

Mediedidaktik

Formålet med undervisningen er at sætte eleven i stand til at modtage og analysere budskaber i medietekster i enhver form, samt evt. anvende denne viden til egen produktion.

                                               

Mediemuseet

Mediemuseet er et mediehistorisk museum i Odense. Mediemuseet åbnede i 1984 på Brandts Klædefabrik. I 1989 fusionerede museet med Dansk Pressemuseum og Arkiv. I 2013 blev Mediemuseet en del af Odense Bys Museer. Museet har fokuseret på dansk medi ...

                                               

Migration

Migration er en betegnelse for en bevægelse eller flytning fra et sted til et andet, hvor de deltagende migranter ofte er tvunget til at foretage den pågældende flytning af en eller anden – ofte ydre – omstændighed, som de selv kun har ringe – el ...

                                               

Akkulturation

Akkulturation er betegnelsen for de gensidige kulturelle ændringer, der finder sted ved kontakt mellem grupper med forskellig kulturel baggrund. Hvis to grupper er ligestillede, kan de påvirke hinanden gensidigt, og omvendt kan den mest domineren ...

                                               

Alanere

Betegnelsen alan er en iransk dialektisk form af arier, et fælles endonym for indo-iranerne. Muligvis relateret til massageterne er alanerne af moderne historikere, på baggrund af kinesiske og romerske kilder, blevet sammenkædet med det centralas ...

                                               

Central and Eastern European Migration Review

Central and Eastern European Migration Review er et engelsksproget videnskabeligt tidsskrift, der udgives af Warszawa Universitet og Det polske videnskabsakademi. Det fokuserer på determinanter, mekanismer og konsekvenser af international migrati ...

                                               

Familiesammenforing

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. En familiesammenforing er en tilladelse til sammenforing af familie-medlemmer, der befinder sig i forskellige lande. Ved en familiesammen ...

                                               

Flygtningekrisen i Europa

Flygtningekrisen eller migrationskrisen har siden 2015 været anvendt som betegnelse for situationen i Europa. Situationen er kendetegnet ved et stigende antal flygtninge, som rejser til Europa på tværs af Middelhavet eller Sydosteuropa og ansoger ...

                                               

Folkevandringstiden

Folkevandringstiden er de migrationsbolger, der fandt sted ca. mellem 200 e.Kr. og 700 i Europa. Skriftlige kilder fra perioden beretter om hyppige invasioner og plyndringer af fremmede folkeslag i Romerriget. Folkevandringstiden markerer overgan ...

                                               

Great Trek

Great Trek var en ostlig og nordostlig migration i 1830– og 1840erne af de afrikaanerne, kendt som boere, som stammede fra nybyggere fra Vesteuropa, især fra Holland.

                                               

Gæstearbejder

En gæstearbejder, udenlandsk arbejder eller fremmedarbejder er en person, som arbejder i et andet land end, hvor vedkommende er statsborger. En migrantarbejder kan desuden også arbejde i sit eget hjemland eller mellem landegrænser alt efter, hvil ...

                                               

Hjerneflugt

Hjerneflugt eller Brain drain er udvandring af hojtuddannede. Tendensen ses på bl.a. nationalt plan, hvor personer med hoj intelligens eller teknisk kunnen emigrerer. Det vil sige, at et geografisk afgrænset område mister sine hojtuddannede. Brai ...

                                               

Interkultur

Interkultur er et udtryk for det, der opstår, når to eller flere kulturer modes og interagerer med hinanden. Personer fra forskellige kulturer kan have forskellige traditioner, synsvinkler, erfaringer, viden og livsanskuelse, alt afhængigt af hvi ...

                                               

Interkulturel kommunikation

Interkulturel kommunikation kan i almindelighed forstås som kommunikation mellem to eller flere personer, der hver for sig har forskellig kulturel baggrund. Kommunikationen mellem sådanne personer vil blive påvirket af personernes kulturelle bagg ...

                                               

Interkulturelle kompetencer

At have interkulturelle kompetencer vil sige at være i stand til at agere og handle i en interkulturel sammenhæng, eksempelvis iblandt en gruppe af mennesker, som har forskellige kulturelle baggrunde. Den danske befolkning blev i 2005 målt på i h ...

                                               

Interkulturelt samfund

Betegnelsen interkulturelt samfund eller interkulturel by benyttes som et udtryk for, at flere kulturer i et samfund eller en by aktivt interagerer med hinanden. I et interkulturelt samfund vil det være andre forhold end borgerens kulturelle bagg ...

                                               

Jodisk exodus fra arabiske lande til Israel

Den jodiske exodus fra arabiske lande til Israel var en masseflugt og -deportation af joder, overvejende med sefardisk og Mizrahi baggrund, fra arabiske og muslimske lande, fra 1948 til begyndelsen af 1970-erne. Selv om joder var begyndt at forla ...

                                               

Kode 291

Kode 291 var en kode, som svensk politi anvendte til politisager som involverede nyankomne migranter i Sverige i perioden fra 15. oktober 2015 til februar 2016. Koden påfortes rapporter om sådanne sager for at undersoge, hvor stor ekstrabelastnin ...

                                               

Kulturberigelse

Begrebet kulturberigelse anvendes især om påvirkning af dansk kultur fra tilflyttere fra andre kulturer, f.eks. fra flygtninge/indvandrere med mellemostlig/ afrikansk baggrund. Ordet blev i 1980erne anvendt positivt og betegnede det gode ved inpu ...

                                               

Landvinding

Landvinding er en måde at oge mængden af frugtbar jord. Normalt vil det dreje sig om inddæmning og torlægning af havbund, men det kan også gå ud på at tilplante hede, bygge slikgårde med faskiner, afvande enge og moser, lægge ekstensivt dyrket jo ...

                                               

Menneskets genetiske variation

Menneskets genetiske variation er de genetiske forskelle i og imellem befolkninger. Der kan være flere varianter af ethvert gen i menneskebefolkninger hvilket forer til polymorfisme. Mange gener er ikke polymorfiske, hvilket betyder at kun en enk ...

                                               

Migrantkirker

Denne artikel omhandler overvejende eller alene danske forhold. Hjælp gerne med at gore artiklen mere almen. Migrantkirker, eller migrantmenigheder, er de ord, der bliver brugt samlet om alle de kirkesamfund i Danmark, der består af, eller er gru ...

                                               

Naturalisatiedag

Naturalisatiedag afholdes årligt i Nederlandene på Koninkrijksdag. Der afholdes naturalisationsceremonier, hvor folk er inviteret, der i lobet af året er blevet naturaliseret ved en ceremoni. Den 24. juni 2005 besluttede ministerrådet, at denne d ...

                                               

Nordboernes kolonisering af Nordamerika

Denne side handler om norrone bosættere på Gronland. For de historiske folkeslag fra Skandinavien som helhed se nordboere. Nordboerne kaldes de nordboere, der omkring år 1000 bosatte sig på Gronland og levede der, indtil de forsvandt i 1400-talle ...

                                               

Nodhjælp

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremfores i artiklen. Nodhjælp betegner arbejde eller bidrag for at redde mennesker, der ellers ...

                                               

Push-pull-effekten (immigration)

Push-pull-effekten kan bruges om immigration og emigration. "Push" i denne sammenhæng henviser til immigranter, som bliver "skubbet" væk fra deres land, eksempelvis på grund af hungersnod, fattigdom, religionsundertrykkelse, politisk undertrykkel ...

                                               

Urbanisering

Urbanisering betegner en udvikling hvor med tiden en stigende andel af befolkningen i et givet område lever i byer. Dette kan ske ved dels, at eksisterende byer vokser, dels ved fremvæksten af nye bysamfund. Begge dele betyder at bymæssig bebygge ...

                                               

Vandring (demografi)

En vandring er i demografisk henseende en bopælsflytning. Man kan skelne mellem tilvandring fra andre steder og afvandring til andre steder. De statistikker, der er blevet offentliggjort om indre vandringer i Danmark under overskriften "Befolknin ...

                                               

Militærhistorie

Militærhistorie er en registrering af begivenheder i den menneskelige historie som falder inden for kategorien konflikt. Dette dækker over alt fra en uoverensstemmelse mellem to stammer til en verdenskrig.

                                               

Ashigaru

Ashigaru var i ældre tider den laveste rang af fodsoldater i de feudale japanske hære. Oprindeligt var ashigaru indkaldte bonder, men under Edo-perioden blev indfort et system med professionelle soldater, hvilket betod, at ashigaru blev den laves ...

                                               

Bujutsu

Bujutsu er en overordnet betegnelse for japanske krigssystemer. Det japanske begreb, bujutsu, er sammensat af karakterne bu 武, der betyder militær eller kriger, og jutsu 術, der betyder teknik.

                                               

Commentarii de Bello Gallico

Commentarii de Bello Gallico er en latinsk beretning, skrevet af Julius Caesar, om hans niårige felttog i Gallien, der endte med den romerske anneksion af storsteparten af Vesteuropa. I dansk oversættelse får værket ofte titlen Gallerkrigen eller ...

                                               

Efeber

Efeber kaldtes i oldtidens Athen de to yngste årgange af de værnepligtige borgere. Efter indskrivningen i demoslisterne aflagde efeberne soldatereden i Aglauros’ helligdom. De blev indovet i våbenbrug, drev gymnastiske ovelser og forrettede vagtt ...

                                               

Hoplit

En hoplit, græsk: ὁπλίτης, hoplitēs, afledt af ordet ὅπλον, våben, var en infanterist i de græske hære i antikken. Hoplitten var udrustet, så han kunne indgå i en tæt lukket formation, en falanks. Vigtigt udrustning var det store skjold aspis. Sk ...

                                               

Invalidenfriedhof

Invalidenfriedhof er en beromt gravplads i Berlin-bydelen Mitte. Den ligger mellem Scharnhorststraße og Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, nord for det foderale erhvervs- og teknologiministerium. Et omkring 180 meter langt, gennembrudt stykke af ...

                                               

Luftstreitkräfte

Deutsche Luftstreitkräfte eller blot Die Fliegertruppe) var Det Tyske Kejserriges flyvevåben under 1. verdenskrig. Luftstreitkräfte var en integreret del af Det tyske kejserriges hær og benyttede konventionelle fly, observationsballonner og lufts ...

                                               

Parkajakke

En parkajakke eller parkacoat er en type af jakke, hvis længde typisk går til enten hoften eller midt på lårene og som yderligere er kendetegnet ved at have en hætte. Parkajakken, som har frontåbning og derfor tages på som almindelig jakke eller ...