ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36
                                               

Tempelbjerget

Tempelbjerget er en kvadratisk plads bygget over en naturlig hoj i Jerusalems gamle bydel i den ostlige ende over for Oliebjerget. Fordi pladsen både er et meget vigtig for jodedommen og islam, er den et af de mest omstridte religiose steder i he ...

                                               

Thessaloniki

Thessaloniki er Grækenlands næststorste by og den storste by i regionen Centralmakedonien. Byen er også hovedstad i præfekturet Thessaloniki. Thessaloníki kaldes for Selânik. Byens kaldes historisk også" med-hovedstad”, hvilket refererer til, at ...

                                               

Joder i Uruguay

Historien om joderne i Uruguay daterer sig tilbage til kolonitiden. Ikke desto mindre skete den vigtigste tilstromning af den jodiske befolkning i det 20. århundrede og på grund af krigene i Europa.

                                               

Verdens Zionistorganisation

Verdens Zionistorganisation, eller på engelsk World Zionist Organization, eller WZO, blev grundlagt i 1897 under navnet Zionist Organization, ZO, ved den forste Zionistkongres, som blev afholdt den 29. august til 31. august i Basel, Schweiz. ZO f ...

                                               

Zeloter

Zeloter var en politisk bevægelse i det 1. århundrede. De forsogte at ophidse folket i Iudaeaprovinsen til at gore opror mod det romerske imperium og kaste romerne ud af Det hellige land ved våbenmagt især under det store jodiske opror. Josefus s ...

                                               

Zionisme

Zionisme er en form for jodisk nationalisme, som hævder, at det jodiske folk udgor en etnisk/national gruppe med ret til hele eller dele af det historiske Palæstina med hovedvægt på Jerusalem. Der findes dog også grene af zionismen, der blot kræv ...

                                               

Kirkehistorie

Kirkehistorie er en af de fire klassiske teologiske discipliner og er sammen med studiet af Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente en af de historiske discipliner inden for kristen teologi. Kirkehistorie er som akademisk fag optaget af kirken ...

                                               

Adaldag

Adaldag var en munk i Benediktinerordenen og ærkebiskop i Hamborg-Bremen fra 937 til 988. Adaldag genopbyggede Hamburg efter det forste overfald af de slaviske obotritter. Den afsatte pave Benedikt 5. blev stottet af ham og tilbragte sine seneste ...

                                               

Apostelmodet

Apostelmodet i Jerusalem refererer til et kirkemode i Jerusalem omkring år 50 imellem apostlene og de ældste i jerusalemsmenigheden på den ene side og Paulus fra Tarsus og Barnabas på den anden. Apostelmodet i Jerusalem er det forste topmode i de ...

                                               

Apostoliske vikariat i nord

Det apostoliske vikariat i nord var fra 1667 til 1868 den romersk-katolske kirkes forvaltningsstruktur for Norden og Nordtyskland. Disse områder var blevet protestantiske under reformationen. Efterhånden som den katolske kirke genvandt fodfæste i ...

                                               

Arius

Arius var en oldkirkelig presbyter og teolog i Alexandria, af libysk herkomst. Han blev fordomt på koncilet i Nikæa 325, men vendte tilbage til Alexandria omkring 334. Arius har lagt navn til arianismen.

                                               

Avignon-pavedommet

Avignon-pavedommet er den perioden i Den katolske kirkes historie, hvor paven havde sæde i Avignon i stedet for i Vatikanet i Rom. Dette foregik mellem 1309 og 1377. Folgende 7 paver alle franske havde sæde i Avignon: Pave Clemens 6.: 1342–1352 P ...

                                               

Bandlysning

Bandlysning var en kirkelig straf, som betod, at den domte blev udelukket fra kirkefællesskabet. Man skelner mellem den lille og den store bandlysning: Under den lille bandlysning bliver de troende udelukket fra kirkens sakramenter, ligesom kirke ...

                                               

Bibelbælte

Bibelbælte er et udtryk, der fortrinsvis betegner et område i det sydostlige USA, hvor konservativ protestantisk kristendom står stærkt og spiller en dominerende rolle i kulturen. Dominerende kirker i bibelbæltet er blandt andre den anglikanske k ...

                                               

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon er et tysksproget biografisk opslagsværk for kirkehistorie, grundlagt 1975 af Friedrich Wilhelm Bautz. Fra 1990 udgives leksikonet af Verlag Traugott Bautz. Det indeholder biografiske fremstillinger o ...

                                               

Bordelum

Bordelum er en landsby og kommune beliggende nord for Bredsted på grænsen mellem marsk og gest i det nordvestlige Sydslesvig. Administrativt horer kommunen under Nordfrislands kreds i den nordtyske delstat Slesvig-Holsten. Kommunen samarbejder på ...

                                               

Botulfprocessen

Botulfprocessen var den eneste kendte kætterrettergang i middelalderens Sverige, som endte med henrettelse af den anklagede. Bonden Botulf i Gottröra sogn i Uppland benægtede, at brod og vin blev forvandlet til Kristi kod og blod. Ærkebispen i Up ...

                                               

Den byzantinske billedstrid

Den byzantinske billedstrid var i 700- og 800-tallet en strid mellem modstandere og tilhængere af billeder i kirkerne. I den osterlandske kirke gik ærbodigheden for billederne nogle steder over til billeddyrkelse. Dette var en gru for joder og mu ...

                                               

Dekretal

Dekretaler kaldes de pavebreve, som ved afgorelsen af en eller anden sag kan tjene som rettesnor i lignende tilfælde. Ved pavedommets stigende magt antog dekretalerne karakter af kirkelove. Allerede ved overgangen fra Oldtid til Middelalder foran ...

                                               

Den ungreformatoriske bevægelse

Den ungreformatoriske bevægelse var en gruppe evangeliske præster og teologer, der maj 1933 slog sig sammen mod Deutsche Christen og deres kirkepolitiske mål. Derved begyndte "kirkekampen", Kirchenkampf, inden for Deutsche Evangelische Kirche und ...

                                               

Det Muratoriske Fragment

Det Muratoriske Fragment eller Canon Muratori er et middelalderhåndskrift fra det 7 8. århundrede) der indeholder en kommenteret samling af de kendte og anerkendte skrifter i oldkirken. Skriftet er opkaldt efter opdageren og udgiveren, den italie ...

                                               

Det store skisma 1054

Det store skisma indtraf i 1054, da patriarken af Konstantinopel, brod med paven i Rom og den romersk-katolske kirke, tildels på grund af pavens tilknytning til den tyske kejser. Splittelsen menes desuden forårsaget af den pavebulle, som udsendin ...

                                               

Dissenters

Dissenters, "anderledes troende", kaldes i England alle, der ikke horer til den anglikanske kirke, Church of England, men det bruges i almindelighed kun om medlemmerne af de protestantiske sekter eller trossamfund. For at undgå Stuarternes forfol ...

                                               

Evangeliarium

Et evangeliarium er en liturgisk bog, der indeholder teksterne i de fire evangelier., Selv om hele Bibelen indenfor kristendommen anses som en hellig bog, har Evangelierne en særstilling, fordi de anses at indeholde Kristi egne ord. Der er derfor ...

                                               

Evangelieharmoni

En evangelieharmoni er en sammenstilling af de evangeliske beretninger som en fortlobende skildring af Jesu liv udarbejdet, så de parallelle afsnit kun gengives én gang, og fortællinger og episoder fra de forskellige evangelier flettes ind i hina ...

                                               

Færosk kirkehistorie

Færosk kirkehistorie begynder omkring 625, da munke fra Irland flyttede til oerne, hvor de levede et eremitliv og brugte tid på fåreavl og plantedyrkning, blandt andet havre. Sandsynligvis flyttede munkene videre til Island omkring 800, omkring v ...

                                               

Heksejagt

Heksejagt er jagten på formodede hekse, hovedsageligt, men ikke udelukkende brugt om forfolgelsen i Vest- og Centraleuropa i den italienske og nordeuropæiske renæssance fra omkring 1450 til omkring 1700. Især var det kvinder, der blev anklaget fo ...

                                               

Hermas Hyrden

Hermas Hyrden er et kristent skrift fra det andet århundrede e.Kr. og regnes blandt De apostolske Fædre. Skriftet nod stor autoritet i den tidlige kirke og citeres som kanonisk af bl.a. kirkefædrene Irenæus og Tertullian. Og det var med i de trad ...

                                               

Hymnologi

Hymnologi er læren om kirkesangens oprindelse, udformning og udvikling. Uddybende kan hymnologien beskrives som udforskningen af salmesangen og den åndelige sang, salmebogerne, salmedigterne og deres salmer: den historisk-biografiske del. Desuden ...

                                               

Irenik

Irenik er den gren af det teologiske arbejde, der tilstræber en nærmere forståelse mellem de forskellige kristne konfessioner, en slags fredsvidenskab der ved at undersoge det fælles fundament i den kristne tro vil indgå i en åben dialog om forsk ...

                                               

Kamisarder

Kamisarder var franske protestanter med rodder i valdensere. Kamisarderne levede som bonder i Cevennerne og i Languedoc i landets sydlige del. Begrebet camisard er hentet fra deres skjorter fransk chemise dialektal camise. De begyndte i 1685 en o ...

                                               

Kirkehistoriske samlinger

Kirkehistoriske samlinger er et dansk videnskabeligt tidsskrift for kirkehistorie. Tidsskriftet er udgivet siden 1849 og udkommer med ét årligt nummer. Tidsskriftet er Danmarks eneste videnskabelige tidsskrift for dansk kirkehistorie. Det udgives ...

                                               

Kirken i Gronland

Kirken i Gronland eller Gronlands Stift er den offentlige kirke i Gronland. Kirken i Gronland er et af de 11 stifter bispedommer i den danske folkekirke, men horer til under Gronlands Hjemmestyre både med hensyn til lovgivning og finansiering. De ...

                                               

Kirkeprovins

Indtil 1104 var engelske og tyske ærkebisper i strid om overhojheden over de nordiske katolikker. I 1104 blev der oprettet en nordisk kirkeprovins med den danske biskop Asser i Lund som ærkebiskop. I 1153 blev Norge udskilt som en særlig kirkepro ...

                                               

Kontroversteologi

Kontroversteologi er systematisk fremstillede forskelle mellem forskellige konfessioner. Betegnelsen bruges især om de stridigheder der i 1500-tallet fulgte i kolvandet på Reformationen og Tridentinerkoncilet der indledte Modreformationen. Jesuit ...

                                               

Konventikel

En konventikel er en religios sammenkomst I private hjem. Oftest var deltagerne lægfolk - dog kunne det hænde, at en præst deltog. Især når denne havde sympati for deltagernes religiose anskuelser. At komme sammen i private hjem for fælles andagt ...

                                               

Korstog

Korstog er en serie felttog pågående fra 1096 til 1291. De fleste var godkendt af paven, og kan ses som modtræk til flere århundreders islamisk ekspansion. De fleste havde som mål at sikre kristen kontrol over Det hellige land, som var under musl ...

                                               

Kristenretten

Kristenretten var i forreformatorisk tid, den del af norsk ret som omhandlede kirkelige forhold. Den gjaldt organisering af kirken, regulering af forholdet mellem kirken og det verdslige samfund samt brud på kirkens moralbud i de tilfælde disse v ...

                                               

Kristningen af Mähren

Kristningen af Mähren henviser til spredningen af kristendommen i det middelalderlige Mähren. Det som moderne historikere betegner som Stormähren var et slavisk rige, som eksisterede i Centraleuropa fra omkring 830 til starten af det 10. århundre ...

                                               

Kulubnarti

Kulubnarti er en o i den del af Nilen, som lober gennem det nordlige Sudan. Den har været beboet fra det kristne rige, Makurias, tid ca. 1100 e.Kr. og indtil i dag. Indtil det 15. århundrede var det afsidesliggende sted det sidste kendte tilflugt ...

                                               

Nantes-ediktet

Nantes-ediktet er en kundgorelse, der blev udstedt i den franske by Nantes den 30. april 1598 af den daværende franske konge, Henrik 4. Ediktet gav huguenotterne frihed til at dyrke deres religion efter nærmere bestemte regler og overlod dem fler ...

                                               

Nordpolsmissionen

Nordpolsmissionen var et katolsk apostolisk præfektur, der blev oprettet i 1855 for at drive missionsarbejde nord for polarcirkelen, men enkelte sydligere beliggende nordatlantiske oer og kystområder blev også inkluderet i præfekturet. Gronland F ...

                                               

Oxfordbevægelsen

Ikke at forveksle med Oxfordgruppebevægelsen, der senere blev kendt som Moralsk Oprustning Oxfordbevægelsen var en hojkirkelig bevægelse inden for den anglikanske kirke i 1800-tallet. Bevægelsen var anfort af John Henry Newman, der i 1845 konvert ...

                                               

Patristik

Patristik er en teologisk disciplin som beskæftiger sig med kirkefædrenes skrifter. Det defineres oftest ud fra den mest begrænsede tolkning af kirkefædre, det vil sige dem der skrev mellem slutningen af det 1. århundrede og slutningen af det 8. ...

                                               

Pfarrernotbund

Pfarrernotbund var en organisation grundlagt 21. september 1933 for at forene tyske protestantiske teologer, præster og andre med kirkelige embeder mod indforelsen af arierparagraffen i Deutsche Evangelische Kirche. Man var ligeledes mod rigsbisk ...

                                               

Pilgrimmene

For alternative betydninger Se: Pilgrim flertydig Pilgrimmene er et almindeligt benyttet navn for de tidligste nybyggere i Plymouth kolonien. De var en gruppe engelske religiose separatister som emigrerede fra Europa til Nordamerika i begyndelsen ...

                                               

Prædestination

Prædestination er latin og betyder forudbestemmelse. Betegnelsen mener, at skæbnen er forudbestemt. Ifolge prædestinationen findes der altså ingen fri vilje. I den kristne verden forstås prædestination som Guds forudbestemmelse af mennesker til f ...

                                               

Reformationen i Norge

Reformationen i Norge var Norges brud med den romersk-katolske kirke i 1536-1537. Reformationen blev indfort i Norge samtidig, som landet blev et lydland under Danmark. I Norge fandtes der ingen folkelige lutherske bevægelser på samme måde som i ...

                                               

Social Gospel

Denne artikel bor gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Social Gospel er betegnelse på en bevægelse for et "socialt evangelium" især inden for protestantisk kristendom i USA i slutningen af 1800-tallet og b ...

                                               

De svenske korstog

De svenske korstog var en serie militære ekspeditioner, hvor et af motiverne var at kristne forst og fremmest det hedenske Baltikum og at beskytte sig mod det ortodokse Rusland. I henhold til overleveringer skal korstog desuden være rettet mod Fi ...